Školní poradenské pracoviště

O CO USILUJEME

Poskytujeme poradenské služby dětem i jejich rodinám. Chceme tak přispět k tomu, aby se všichni na naší škole cítili dobře a učili se s radostí. Škola je otevřená i dětem, kterým učení nejde snadno a které musejí překonávat různé obtížné životní situace. Přejeme si, aby byla pro všechny bezpečným místem, kam se rádi vracejí.

CO NABÍZÍME

  • Služby v oblasti diagnostiky, prevence, reedukace a intervence.
  • Konzultace a pomoc rodičům, žákům i pracovníkům školy v obtížných situacích.
  • Posuzování školní připravenosti, sledování školní úspěšnosti žáků.
  • Zjišťování příčin školní neúspěšnosti a hledání cesty k jejich odstraňování.
  • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na škole.
  • Zajišťování speciálních pomůcek, pracovních sešitů a speciálních učebnic.
  • Organizace speciálně pedagogické péče pro žáky s poruchami učení a chování, s poruchami komunikačních dovedností, s mentálním postižením a žáky dlouhodobě nemocné.
  • Pomoc při řešení aktuálních výchovných problémů a konfliktů na škole.
  • Komunikace s poradenskými, terapeutickými, preventivními a krizovými zařízeními, s orgány péče o dítě a sociálními kurátory.
  • Konzultace profesní orientace a poradenské služby žákům 8. a 9. ročníků.

KDO JSME

PaedDr. Dagmar Kapustová – školní speciální pedagožka, vedoucí ŠPP
kapustova.dagmar@cimburacka.cz

Mgr. Barbora Čeledová – školní psycholožka
celedova.barbora@cimburacka.cz

Mgr. Silvie Šilhanová – metodička prevence rizikového chování žáků
silhanova.silvie@cimburacka.cz

Mgr. Michaela Zelbová – výchovná poradkyně, kariérové poradenství
zelbova.michaela@cimburacka.cz

Další speciální pedagožky:

Mgr. Hana Jindrová – speciální pedagožka PPP Praha 3 a 9

Mgr. Romana Havlasová – vyučující předmětu Zvyšování čtenářské gramotnosti

Mgr. Lucie Kubecová – péče o žáky s LMP

Mgr. Eva Potměšilová – vyučující předmětu Sociální dovednosti

KDE NÁS NAJDETE

Sídlíme v budově školy, Cimburkova 18/600, Praha 3. Ve škole máme odbornou učebnu a příjemné prostory pro diagnostiku a konzultace. Respektujeme soukromí všech klientů a zaručujeme mlčenlivost při sdělování důvěrných informací. Z jednání obvykle pořizujeme stručný zápis. Kontakt: 222 782 169

Školní psycholožka – Mgr. Barbora Čeledová

Diagnostická a kontrolní vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Konzultace s rodiči, krizová intervence podle potřeby.
Posouzení školní zralosti dětí v předškolním období.
Sledování úspěšnosti žáků ve speciálních třídách.
Podpora začlenění žáků s LMP do běžných tříd.
Konzultace s učiteli a asistenty pedagoga.
Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků při navrhování a realizaci vhodných podpůrných opatření pro žáky.
Konzultace profesní orientace a poradenské služby žákům 8. a 9. ročníků.

Výchovná poradkyně pro oblasti kariérového poradenství a volbu povolání – Mgr. Michaela Zelbová

Sledování sociálního klimatu na škole.
Konzultace a péče o žáky v tíživých životních situacích.
Pomoc při řešení výchovných problémů a konfliktů na škole.
Evidování neomluvených absencí žáků a výchovných opatření.
Vedení pohovorů s žáky a jejich zákonnými zástupci, svolávání výchovných komisí.
Poradenská pomoc v oblasti volby povolání a kariérového poradenství.
Pomoc při volbě dalšího studia na středních školách.
Zpracování zpráv na odbor sociálně-právní ochrany dětí, policii, soudy.
Spolupráce s orgány péče o dítě, sociálními kurátory, výchovnými středisky, krizovým centrem.

Školní speciální pedagožka – PaedDr. Dagmar Kapustová

Speciálně pedagogická intervence pro žáky s poruchami učení a chování.
Péče o žáky s poruchami komunikace, s odlišnými životními podmínkami, z jiného kulturního prostředí a žáky dlouhodobě nemocné.
Sledování úspěšnosti žáků ve třídách, krizová intervence.
Konzultace s rodiči, třídními učiteli, asistenty a dalšími pedagogy, podpora při tvorbě Plánů pedagogické podpory a IVP.
Testy rizika poruch čtení a psaní pro žáky 1. ročníku, příprava zápisu do 1. třídy.
Zajišťování speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů.
Spolupráce se SPC a PPP při návrzích na Doporučení podpůrných opatření pro žáky se SVP.

Metodička prevence rizikového chování žáků – Mgr. Silvie Šilhanová

Sledování aktuální situace na škole a možnosti uplatňování primární prevence.
Tvorba a realizace školního Minimálního preventivního programu.
Rozpoznávání varovných signálů problémů u žáků a hledání pomoci u dalších odborníků.
Konzultace při podezření na užívání návykových látek, předčasné těhotenství, výchovné problémy.
Propagace zdravého životního stylu.
Nabídky kroužků, návrhy na další mimoškolní aktivity ( R-Mosty, Slovo 21, Ulita, Husita, DDM Karlín, sportovní aktivity a soutěže).
Spolupráce s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými zařízeními, která působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.