25 Čvn 2019

Pochopení – základ soužití

Dne 1. 9. 2016 jsme zahájili projekt Pochopení – základ soužití (registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000069).

Přestože je inkluze dnes celkem rozšířený pojem, často dochází k jeho záměně s pouhou přítomností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Tito žáci často vstupují do základní školy s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka, kulturním povědomím, nízkou motivací ke vzdělání apod. Běžná základní škola by se neměla “vyhýbat” práci s určitou skupinou dětí jenom proto, že tyto jsou zdrojem jistých výchovných potíží. Měla by být místem, které spolu zcela přirozeně sdílejí žáci “normální” (projevující se dle aktuálně přijímaných norem) a žáci různým směrem se od normy odchylující. 

Hlavním cílem projektu je inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Chceme přizpůsobit výukové prostředí tak, aby bylo možné co nejvíce naplnit individuální potřeby všech dětí. Účelem je připravit žáky na ty aspekty života, které souvisejí s kulturní a sociální rozmanitostí společnosti a díky poznání a seznámení se s jednotlivými kulturami předejít negativním aspektům mezikulturních kontaktů, jako jsou například xenofobie, narůstající nevraživost mezi majoritou a některými skupinami, intolerance a rasismus. Vedlejším, ale ne méně hodnotným cílem pak je sociální integrace celých budoucích rodin, které tak naleznou cestu ze sociálního vyloučení, které je téměř vždy provázeno nulovou pracovní kvalifikací a tím velmi malou nadějí na získání slušného finančního stabilního příjmu a přenášením nových vzoru dalším generacím vyrůstajícím ve skepsi k majoritnímu světu a v chudobě. Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy jeho vzdělávání v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání. Cílem úprav je především vyrovnávat podmínky ke vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny mírnými problémy nebo závažnými obtížemi, které jsou způsobeny nepřipraveností žáka na školu, odlišnými životními podmínkami a odlišným kulturním prostředím ze kterého žák vstupuje do vzdělávání.

Realizace projektu Pochopení – základ soužití byla úspěšně ukončena 30. 6. 2018. Celkově bylo v rámce projektu podpořeno 54 žáků a 26 pedagogických pracovníků. Proběhlo deset multikulturních projektových dnů a bylo realizováno nespočet exkurzí a workshopů pro žáky. Možnost zlepšit se v českém jazyce využilo 25 žáku s odlišným mateřským jazykem.