O nás

Naše priority

 • Vzdělávání – rovné příležitosti pro všechny při respektování vzdělávacích a kulturních nároků.
 • Vzdělávání i v multikulturním prostředí
 • Diferencovaný přístup ke vzdělávacím potřebám žáků
 • Podpora nadaných žáků při vstupu na střední školy
 • Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí včetně komplexního výchovně vzdělávacího programu

Naše výhody

 • Výuka probíhající v malých třídních kolektivech s využitím speciálně pedagogických metod a technik
 • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a respektování jejich výukového tempa
 • Pravidelné otevírání tzv. přípravné třídy pro děti předškolního věku s cílem přípravy na vstup do 1. třídy
 • Romští pedagogičtí asistenti, kteří pomáhají pedagogům při vlastní výchovné činnosti, vzdělávání a při komunikaci s integrovanými dětmi a v neposlední řadě přispívají ke vzájemnému porozumění mezi rodinou a školou

Naše jedinečnost

 • Stabilizovaný, kvalifikovaný a obětavý kolektiv pedagogů, kteří vytvářejí pozitivní a stimulující zázemí s respektováním kulturních odlišností.
 • Vstřícné a přátelské klima pro žáky, pedagogy, správní zaměstnance i rodiče.
 • Funkční poradenské pracoviště se stěžejním úkolem vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání žáků a jejich rodin. Činnost zajišťují: výchovný poradce, metodik preventista, školní speciální pedagog a školní psycholog.

Zajištění finančních prostředků z grantů MŠMT a ESF a zabezpečení provozu zájmové činnosti pro žáky školy zdarma.