25 Čvn 2019

MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha

Název projektu: MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794

Zahájení projektu: 1. 11. 2016

Ukončení projektu: 31. 10. 2018

Celkové náklady na projekt: 3 782 632 Kč Městská část Praha 3 se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_15_002 v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Projekt je zaměřen na vytvoření Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) na území MČ Praha 3. Do projektu je zapojeno celkem 26 MŠ a ZŠ, z toho 23 ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 3, dále 2 soukromé MŠ a 1 speciální ZŠ. Předpokládáme, že v rámci partnerství se do projektu zapojí nestátní neziskové organizace, rodičovská a další veřejnost, státní i nestátní vzdělávací instituce a školská zařízení působící na území Prahy 3.

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je příprava a implementace MAP ve vzdělávání na území MČ Praha 3.

MAP jako EFEKTIVNÍ strategický nástroj má za cíl podpořit kvalitu řízení škol a tvorbu jednotného rámce pro sdílení zkušeností v rámci benchlearningu jako nosné metodiky budoucího rozvoje škol.

Dílčí cíle projektu

V průběhu realizace tohoto projektu předpokládáme:

  • Vznik aktivní platformy partnerství

samospráva (MČ), jiní zřizovatelé, MŠ a ZŠ (vedení škol-učitelé-lídři), NNO, veřejnost (rodiče), soukromé instituce a další aktéři vzdělávání

  • Vytvoření souhrnného dokumentu MAP

vytvoření strategického rámce pro období do roku 2023         komplexní a dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy Prahy 3

  • Vymezení investičních priorit ve vzdělávání

vymezení investičních priorit reflektujících potřeby území s důrazem na ESIF, přesun vzdělávacích kapacit podle demografické studie

  • Implementace opatření MAP

       MŠMT – povinná, doporučená, průřezová a volitelná

Prezentace projektu zde: http://www.praha3.cz/getFile/id:208422/lastUpdateDate:20161031+09:33:45/image.jpg