..:: Prevence SPP » Kde hledat pomoc ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Kde hledat pomoc
Nenajdete-li pomoc na těchto stránkách, více na:
www.mcssp.cz

1. Azylové domy

 • Azylový dům Vinička městské části Prahy 6

Na Viničce 9/624, 169 00 Praha 6, 224 325 996

cílová skupina: matky s dětmi, rodiny s dětmi, páry, ženy, muži s trvalým bydlištěm na území Prahy 6 (minimálně 3 roky);

služby: azylový dům určený osobám v tísni a bez přístřeší na delší pobyty

 • Naděje, o.s. – Dům Naděje Vršovice

Rybalkova 31, 100 00 Praha 10, 271 741 360

cílová skupina: ženy (starší 26 let), bez přístřeší nebo v krizi;

služby: celodenní pobyt, hygiena, potravinová pomoc (dle individuální situace uživatele), poradenství, psychologická pomoc

2. Osoby se závislostí - drogy, alkohol, nikotin, gamblerství

 • AT poradna

Olšanská 7, 130 00 Praha 3, 271 774 854 271 774 857, http://www.anima-os.cz/

cílová skupina: osoby závislé na alkoholu (ne na drogách);

služby: protialkoholní poradna

 • Sananim, o.s. - Poradna pro rodiče

Školská 30, 110 00 Praha 1, 284 825 515 739 268 527, www.sananim.cz

cílová skupina: rodiče uživatelů drog;

služby: ambulantní poradensko-psychoterapeutické centrum specializované na péči o rodiče, rodiny a ostatní blízké osoby uživatelů návykových látek nebo osob závislých na návykových látkách

 • Sananim, o.s. - Kontaktní centrum

Osadní 2, 170 00 Praha 7, 283 872 186, www.sananim.cz

cílová skupina: uživatelé drog;

služby: nízkoprahové zařízení, sekundární a terciální prevence zneužívání návykových látek, kontaktní práce s uživateli drog, výměnný program injekčních stříkaček a jehel, základní zdravotnický a hygienický servis, potravinový a vitaminový servis, pracovní programy, jednorázová i dlouhodobá sociální práce, krizová intervence, poradenství, motivační trénink

 • ANIMA - občanské sdružení pro péči o rodiny závislých

Apolinářská 4a, 112 80 Praha 2, 224 968 238, www.anima-os.cz

cílová skupina: rodiny se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách, ohrožené děti a mládež;

služby: centrum denních služeb, rodinná, individuální, skupinová terapie, skupiny pro děti, individuální psychologická pomoc dětem

 • Drop In - Nízkoprahové středisko pro prevenci a léčbu drogových závislostí

Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1, 222 221 124 222 221 431 (nonstop linka pomoci), www.dropin.cz

cílová skupina: drogově závislí, bývalí uživatelé, experimentující uživatelé, partneři, rodiče, blízcí;

služby: ambulantní péče o uživatele návykových látek a vstupní zařízení do ostatních programů Drop in, možnost osobní a telefonické konzultace, poradenství, výměna použitých injekčních stříkaček, výdej vitamínů, kondomů, testy na zjištění HIV pozitivity ze slin, konzultace pro zdravotníky, pedagogy, sociální pracovníky

 • Prev-Centrum, o.s.

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6, 233 355 459, www.prevcentrum.cz

cílová skupina: děti, mládež a rodiny s drogovou zkušeností;

služby: poradenství a preventivní programy v oblasti drogových závislostí a dalších sociálně-patologických jevů, Centrum poradenství pro mládež a rodiny, Centrum primární prevence a Centrum komunitních aktivit

 • Psychiatrická léčebna Bohnice

Ústavní 91, Praha 8, 284O16111, www.plbohnice.cz

cílová skupina a služby: ambulantní skupiny pro patologické hráče (gambling), střednědobá ústavní léčba, detoxifikace, následná péče, terapie, hospitalizace a podpůrné aktivity

3. Ohrožené děti a mládež, dospívající

 • Dětské krizové centrum, o.s.

V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4, 241 480 511, 241 483 853 241 484 149 (linka důvěry nonstop), www.ditekrize.cz

cílová skupina: týrané, zneužívané děti, dospívající i jejich rodiny;

služby: prevence, diagnostika, terapie syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, jednorázové odborné konzultace, psychoterapie, diagnostika a socioterapie, vzdělávání odborníků; telefonická krizová intervence pro děti, které se setkaly s týráním či zneužíváním, Internetová linka důvěry - problem@ditekrize.cz

 • Villa Vallila, o.s.

Přemyslovská 23, 130 00 Praha 3, 317 802 106 724 219 334, www.vallila.cz

cílová skupina: mladí lidé bez rodinného zázemí, osoby sociálně slabé; služby: chráněné bydlení, dům na půl cesty, odlehčovací služby, asistenční služby, bydlení pro 8 klientů; adresa: Villa Vallila, čp. 32, Červený Újezd u Votic, 257 88

 • TRIGON – ambulantní oddělení Střediska výchovné péče Klíčov

Na pláni 59, 155 00 Praha 5, 251 614 734 (35), 776 312 817, www.klicov.cz/trigon

Preventivně-výchovné oddělení nabízí komplexní pomoc při řešení školních, rodinných a psychických problémů dětí, mládeže a jejich rodin (záškoláctví, krádeže, drogy). Pracuje se formou individuální, rodinné a skupinové terapie

 • Fond ohrožených dětí FOD - Azylový dům Klokánek

Chabařovická 1125, 182 00 Praha 8, 283 881 097, 283 881 102 605 804 651, www.fod.cz

cílová skupina: děti a mládež v ohrožení; služby: zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 • Výchový ústav a Středisko výchovné péče Klíčov – PONTIS

Čakovická 51, 190 00 Praha 9, 286 580 711, www.klicov.cz

cílová skupina: mladí lidé v krizi, ohrožené děti a mládež

služby: pobytové zařízení

 • Sdružení Linka bezpečí

Ústavní 95, 181 00 Praha 8, 800 155 555 nonstop (zdarma), Linka vzkaz domů 800 111 113; Rodičovská linka 283 852 222; 266 727 979, www.linkabezpeci.cz.

cílová skupina: děti a dospívající v těžké životní situaci; služby: projekt Linka bezpečí - bezplatná pomoc po telefonu, telefonická krizová intervence pro děti a dospívající, kteří se cítí ohroženi, osamělí, zrazení a zmatení

 • PPP - Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3

Lucemburská 40, 130 00 Praha 3, 222 717 193

cílová skupina: mladší a starší školní věk, mládež; služby: psychologické, pedagogické poradenství, speciálně-pedagogické služby ve školství

4. Oběti domácího násilí, kriminality

 • Bílý kruh bezpečí - Poradna pro oběti trestných činů

U Trojice 1402/2, 150 00 Praha 5257 317 100, www.bkb.cz

cílová skupina: osoby, především ženy ohrožené domácím násilím, oběti trestných činů, pozůstalí; služby: bezplatná právní, sociální a psychologická pomoc obětem a svědkům trestných činů, morální a emocionální podpora, zlepšení právního postavení poškozených v trestním řízení a ve společnosti

 • ACORUS - psychosociální centrum

Legerova 20, 120 00 Praha 2, 283 892 772 (nonstop krizová linka), 283 890 672 739 038 256, www.acorus.cz

ambulantní i pobytový program, azylový dům, sociálně-právní poradenství, individuální a skupinová psychoterapie, dětská psychodiagnostika, volnočasové aktivity, specifické programy pro děti, vzdělávání, krizová telefonní linka - nonstop, e-mailové poradenství, kontaktní sociální práce v terénu

 • ROSA, o.s. – Informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí

Podolská 242/25, 147 00 Praha 4, 241 432 466 602 246 102 (SOS linka pro ženy-oběti domácího násilí Po-Pá 8-18 hod.), www.rosa-os.cz

cílová skupina: ženy - oběti domácího násilí nebo tímto jevem ohrožené

služby: poradenská a přímá terapeutická pomoc, SOS linka, konzultační hodiny vždy po telefonickém objednání, možnost ubytování v utajeném azylovém domě a ve dvou utajených azylových bytech, internetové poradenství: poradna@rosa-os.cz

 • ÉLEKTRA - centrum pomoci ženám zneužitým v dětství

Michnova 1622/4, 149 00 Praha 11 – Háje, 272 911 110 272 911 110, www.centrumelektra.cz

cílová skupina: ženy - oběti sexuálního násilí, jejich příbuzní, partneři;

služby: psychoterapeutické zařízení, krizová pomoc, odborné konzultace, terapie

5. Poruchy příjmu potravy

 • Anabell

848200210, www.anabell.cz

cílová skupina: osoby s poruchami příjmu potravy, nevhodnými stravovacími návyky a postoji i jejich rodinným příslušníkům a přátelům.

služby : krizová linka Anabell – nabízí krizovou intervenci, podporu a kontakty na odborníky (psychology, psychiatry).

 • Gaudia - psychoterapeutické centrum

Koruní 111, Praha 3 – Vinohrady 130 00, 242 487 327

služby: ambulantní psychoterapie

 • Psychiatrická klinika

Ke Karlovu 11, P-1, 224965362 (hospitalizace), 224965053
cílová skupina:děti i mládež s poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání)

služby: hospitalizace, denní stacionář, ambulantní léčba, svépomocná skupina, klub pro rodiče, partnery a přátele klientů

 • Dětská psychiatrická klinika

Fakultní nemocnice v Motole, P-5, 224 433 424, 224 433 840
služby: hospitalizace – dívky mladší 18 let, součástí kliniky je rovněž rodinné centrum Motol, zaměřené na rodinnou terapii

 • Psychosomatická klinika, s.r.o.

Patočkova 3, Praha 6, 233 351 741
Specializace na PPP - Mgr. Renata Čerňanská - 737 417 634.

 • Terapeutická skupina - poruchy příjmu potravy

Haštalská 27, Praha 1, 608 178 543 (Jan Kulhánek) www.idealni.cz/skupina.asp
6. Šikana

 • Společenství proti šikaně:

Zelený pruh 1294/50 Praha 4, 737 436 120, 606 118 199, www.sikana.org.
Pobočka OS Společenství proti šikaně:

Klub – poradna v Praze 2, Balbínova ul.6 – každé úterý od 17:00 do 19:00 hod.
tel.: 606 118 199 ( po 17:00 hod.)
cílová skupina: děti, mládež, rodiče

služby: poskytování odborné pomoci obětem šikanování, jejich rodičům a příbuzným.

7. Osoby v hmotné nebo sociální nouzi

 • Městské centrum sociálních služeb

Chelčického 39, 130 00 Praha 3, 222 581 287 linka 30/linka 25, www.mcssp.cz

cílová skupina: osoby v obtížné sociální nebo životní situaci, zájemci o informace, odborná veřejnost; služby: psychologické, sociální a právní poradenství, základní informační servis k sociálně-zdravotním službám v Praze, terapeutické služby, střediska

8. Kouření

 • Referenční centrum léčby závislosti na tabáku

III. interní klinika VFN, Karlovo náměstí 32, Praha 2, 2249666O8

Mudr. Králíková, Mudr.Štěpánková, Mudr.Zimová

 • Centra léčby závislosti na tabáku

FN Motol, pneumolog.klinika, V Úvalu 84, Praha 5, 224431111

FN Bulovka, pneumolog.klinika, Budínova 2, Praha 8, 266082081

Thomayerova nemocnice, pneumolog.klinika, Vídeňská 800, Praha 4, 261083384

 • Poradny pro odvykání kouření

-Centrum preventivního lékařství, Ruská 87,P-10, 267102203 (Mudr. Bártová)

-Zdravotní ústav, Myslíkova 6,P-2, 224920174 (Mudr. Maříková)

-Lípa centrum, Seydlerova 2451, P-5, 251614460 (Mudr.Kalina), 296113256 (Mudr. Raisiglová)

-LFUK, V Úvalu 84, P-5, 224435940 (Mudr.Dohnal)

-P.pro odvykání kouření Oxygen, Kartouzská 6,P-5, 257324130(Mudr.Vondra)

-Poliklinika Černý most, Generála Janouška 902, P-9, 281918294 (Mudr.Boučková)

 • Linka pro odvykání kouření

844600500, v pracovní dny od 12-20 hodin,odborní konzultanti

9. Telefonní linky pomoci

AIDS

Praha

Národní linka prevence AIDS

800 1 44444

po - pá 13 - 18

AIDS

Praha

Linka pomoci ČSAP

224 810 702

nonstop

Antikoncepce

Brno

Antikoncepční linka Cilestýna

541 217 777

po - čt 13 - 18

Bolest

Praha

Linka proti bolesti

224 435 587

po-pá 14 - 19

Drogy

Praha

Poradenská linka K-centra

283 872 186

denně 8 - 21

Drogy

Praha

Linka XX pro dívky a ženy

284 016 292

nonstop

Homosexualita

Praha

Gay linka pomoci

222 514 040

st 9 - 19

Homosexualita

Brno

Gay a lesbická linka pomoci

549 212 727

st 18 - 21

Nadváha

Praha

Štíhlá linka

220 382 203

po - pá 9 - 18

Obchod s lidmi

Praha

Linka La Strada

222 717 171

út, čt 10 - 16 stř 12 - 20

Onkologická problematika

Praha

Nádorová telefonní linka

224 920 935

po - čt 9 - 16

Rodičovství

Praha

Rodičovská linka

283 852 222

nonstop

Sekty, náboženské směry

Praha

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů-poradenská linka

283 872 222

út 15.30 - 18

Senioři

Praha

Senior telefon "Život 90"

800 157 157

nonstop

Senioři

Praha

Zlatá linka seniorů

800 200 007

všední den 8 - 20

Vojsko

Praha

Otevřená linka armády

973 210 200

po - pá 7.45 - 16.15

Praha

Linka bezpečí

222 514 040

po - pá 9 - 22

Praha

Linka důvěry DKC

241 484 149

nonstop

Praha

Linka důvěry RIAPS

222 580 697

nonstop

Praha

Linka důvěry Centra krizová intervence

284 016 666

nonstop

Praha

Linka důvěry Ps.kliniky VFN

224 923 255

po - pá 10 - 22

1O. Bezdomovectví

 • Denní centrum Naděje

U Bulhara, P-2, otevírací doba po-pá 7.3O-21.3O

služby: ordinace lékaře, sprcha, jídlo, výměna čistého oblečení, sociální a psychologické poradenství, nabídka ubytování

Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600