..:: Multikultura 2013 ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Mutltikultura 2013

 

Příloha č. 2: Hodnotící zpráva projektu

 

Číslo Rozhodnutí o přidělení dotace (příp. dodatku rozhodnutí)

 

MSMT - 16 657 - 3/2013

Název projektu

Vzájemné porozumění, respekt a tolerance

Název právnické osoby

ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300

Adresa právnické osoby

ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, 130 00 Praha 3

Statutární orgán, nebo jeho člen či členové jednající jménem právnické osoby navenek

Ing. Irena Meisnerová

 

 

1. Kvantitativní údaje

Celkové výdaje projektu

 

Poskytnutá dotace celkem

200 000

tj. %

 

Čerpáno z dotace celkem

 

 

Další kvantitativní údaje podle charakteru projektu

  • Počet přímých beneficientů projektu:

 

Do projektu se podařilo zapojit cílovou skupinu v počtu 186 romských dětí ve věku 6 - 18 let, které se projektu přímo zúčastnily. Cílem bylo zlepšit jejich přístup ke vzdělávání, a tím i podpořit jejich lepší začlenění do majoritní společnosti. Projekt přispěl nenásilnou hravou formou k získání jejich větší sebedůvěry a formování integrity jedince. Tvorby multikulturního kalendáře se zúčastnili téměř všichni žáci druhého stupně a projektových dnů vztahujících se k multikultuře všichni žáci školy. Velkou motivací byla pro děti prezentace nejlepších vystoupení a prací

na veřejnosti. Také kroužky romské kultury i workshopy s experty o historii různých kultur či etnik měly velmi pozitivní ohlas.

 

  • Počet nepřímých beneficientů projektu:

 

275 - rodinní příslušníci žáků a další zástupci romské minority, kteří se podíleli pasivně na aktivitách projektu.

 Přínosem je zlepšení vztahu ke škole, a tím i ke vzdělávání. Rodiče i rodinní příslušníci projevili hrdost na své děti a ocenili práci školy.

85 -  žáci dalších škol (Ústí nad Labem a Brno), kteří shlédli prezentaci nejúspěšnějších vystoupení a projektů vztahujících se k multikultuře.

Přínosem je rozšíření poznatků o jiných kulturách, a tím i lepší pochopení romské minority. Přispívá to i ke snížení rasové nesnášenlivosti.

Znalosti o různých kulturách a náboženských skupinách mohou také předcházet řadě nedorozumění a z nich vyplývajících problémů.

 

 

 

 

 

2. Věcné vyhodnocení projektu

Modul B - podpora multikulturní výchovy

 

1. aktivita: „Kroužky multikultury"

 Kroužky probíhaly pro žáky 1. i 2. stupně vždy 12 hodin týdně a absolvovalo je 49 žáků, kteří si pod vedením zkušených lektorů rozšiřovali dovednosti a znalosti z oblasti jim blízké minoritní kultury i jiných kultur formou seznamování s historií, s uměleckými výtvory uznávaných reprezentantů etnik, vyprávění příběhů, nácviku písní, přednesu básní a četbou literatury. Sami se pokoušeli vyjádřit se literární i výtvarnou formou k různým situacím jejich života. Žáci při tvorbě příspěvků rozvíjeli své schopnosti, došlo ke zlepšení jejich slovní zásoby v českém jazyce, a tím i zlepšení prospěchu. Výběr nejlepších prací vyšel ve školním almanachu a poslouží jako názorná motivační pomůcka při multikulturní výchově ve třídách.

 

2. aktivita: "Multikulturní kalendář naší školy"

Pod vedením mentorů se aktivně zúčastnili tvorby kalendáře téměř všichni žáci 2. stupně školy a práce je velmi bavila, což dokumentují výsledky jejich snažení. Děti se výtvarně i literárně vyjadřovaly o tom, jak doma slaví jednotlivé svátky a tak si vzájemně obohatily a rozšířily si své poznatky.

Bylo předloženo mnoho příspěvků a z těch nejlepších byly vytvořeny tři konečné varianty kalendáře.

 

3. aktivita:  "Projektové dny - moje kultura"

Tato aktivita se nám jevila z celého projektu jako nejúspěšnější. Pod vedením učitelů a mentorů se do ní zapojili postupně všichni žáci školy. Každá etnická skupina měla svá vystoupení, ve kterých seznámila ostatní se zajímavostmi své kultury. Nejlepší z nich byla prezentována rodinným příslušníkům, na veřejnosti i v jiných školách (Ústí nad Labem, Brno).

 

4. aktivita " Od historie po současnost "

Bylo realizováno 6 workshopů, které probíhaly pod vedením experta. Workshopů se zúčastnilo celkem 72 žáků. Předmětem bylo seznámit žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Žákům byla nenásilnou formou zdůrazňována kladná úloha tolerantnosti a empatie v dnešní multikulturní společnosti.

 

  • Nepodařilo se realizovat

 

 Všechny aktivity projektu byly realizovány i přes snížené přidělené finanční prostředky. Projekt jsme kofinancovali z vlastních zdrojů.

 

  • Využité kontrolní mechanizmy a výstupy zevaluace

 

Aktivity projektu byly kontrolovány každý měsíc koordinátorem projektu a vedením školy.

Výstupy a následné aktivity byly průběžně konzultovány a dokumentovány (třídní knihy, výkazy práce, prezenční listiny). Získané zkušenosti budeme využívat při realizaci dalšího projektu.

 

  • Personální zajištění aktivit vrámci projektu (kvalifikovanost)

 

 Personální zabezpečení projektu bylo na vysoké úrovni. Na základě našich zkušeností spolupracujeme s kvalitními a zkušenými experty, pedagogy, mentory a lektory, kteří vedle své odbornosti umí pracovat s romskou komunitou. Po celou dobu projektu je doplňovali romští asistenti.

 

 

Datum:

 

Jméno a podpis statutárního orgánu, nebo jeho člena či členů jednajících jménem právnické osoby navenek a otisk razítka právnické osoby

 

 

 

...........................................................

 

Příloha č. 4

Tisková zpráva

(Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz v oddílu Dotační programy.)

 

Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu.

Číslo Rozhodnutí o přidělení dotace

 

MSMT - 16 657 - 3/2013

Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program

Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 2013

Název projektu

Vzájemné porozumění, respekt a tolerance

Název organizace

ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300

Adresa organizace, email, web

ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, 130 00 Praha 3

www.havlicak.cz        fzsskola@volny.cz

Statutární orgán

Ing. Irena Meisnerová

Poskytnutá dotace

200 000,- Kč

 

 

 

Anotace projektu (max. 10 řádek)

Žákům byly přiblíženy pro ně přijatelnou, tj. nenásilnou formou různé typy kultur.

Byly realizovány kroužky multikultury pro 1. i 2. stupeň, kde žáci rozšiřovali dovednosti a znalosti z oblasti jim blízké minoritní kultury i jiných kultur a workshopy, jejichž předmětem bylo seznámit žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Žáci za pomoci učitelů vytvořili kalendář s ilustracemi k svátkům a významným dnům všech národů, kultur a ras žáků naší školy. S největším zájmem žáků se setkala realizace projektových dnů, jejichž náplň byla vždy věnována konkrétní kultuře, a následná prezentace nejlepších prací na veřejnosti.

Do projektu byli aktivně zapojeni všichni žáci školy i jejich někteří rodinní příslušníci. Podařilo se nám naplnit cíl projektu, kterým bylo zvýšení pozitivní sebedůvěry romských žáků, uvědomění si vlastní identity, a tím i získání lepších podmínek pro inkluzi do majoritní společnosti.

 

Tisková zpráva (max. polovina stránky A4)

Projekt byl zaměřen na vzdělávací aktivity, které umožní naší cílové skupině (především žáci z romských rodin a jejich rodinní příslušníci a dále děti uprchlíků z arabských zemí) uvědomit si vlastní identitu, a tím i získat lepší podmínky pro inkluzi do majoritní společnosti.

Do aktivit tohoto projektu byli různým způsobem zapojeni všichni žáci školy. Na kroužcích multikultury se žáci 1. i 2. stupně dle svých schopností seznamovali především s romskou a arabskou historií, literaturou a kulturou, ale i jinými kulturami. Žáci literární, výtvarnou nebo fotografickou dokumentací znázorňovali prvky z historie svých minorit, ze svého života, především zážitky z rodiny a školy. Rozšířili si tak povědomí o národní identitě a aktivní tvorbou si zlepšovali jazykové dovednosti a rozšiřovali slovní zásobu. Výběr nejlepších prací vyšel ve školním almanachu a poslouží jako názorná motivační pomůcka při multikulturní výchově ve třídách. Další aktivitou byla tvorba multikulturního kalendáře, který vytvářeli žáci 2. stupně za pomoci učitelů a mentorů. Jsou v něm ilustrace k svátkům a významným dnům všech národů, kultur a ras žáků naší školy.

Nejoblíbenější aktivitou z pohledu žáků se ukázaly projektové dny, které byly tematicky věnovány vždy  konkrétní  kultuře, a do této aktivity se zapojili všichni žáci školy. Každá etnická skupina měla svá vystoupení, ve kterých seznámila ostatní se zajímavostmi své kultury. Nejlepší projekty a vystoupení byly prezentovány rodičům a rodinným příslušníkům i žákům jiných škol v Praze, v Ústí nad Labem a v Brně. Bylo realizováno 6 workshopů, které probíhaly pod vedením experta, kde byla

žákům prezentována historie a kultura Romů, Arabů i jiných etnik. Byly probírány jejich podobnosti a odlišnosti, se kterými se děti setkávají a poznávají je v běžném životě.

Celým projektem jsme podpořili schopnost žáků poznávat jiné kultury, tolerovat jejich odlišnosti a umět spolupracovat s lidmi z různých kulturních prostředí, což je velmi významnou kompetencí pro budoucí život. Znalosti o různých kulturách a náboženských skupinách mohou také předcházet řadě nedorozumění a z nich vyplývajících problémů. V neposlední řadě jsme chtěli žáků ukázat, co je být zdravě sebevědomý, něco dokázat a být hrdý na to, čím jsem a z jaké kultury pocházím.

Více o projektu je na www.havlicak.cz.

 

 

Datum:

 

Jméno a podpis statutárního orgánu

 

 

..................................................................................

 

 

 

 

 

Multikultura ve výzdobě školy

Tvorba kalendáře

Zvyky a tradice

Copyright © 2006 Základní škola, Havlíčkovo náměstí