..:: Projekty » Projekty MŠMT » Jsme mezi vámi ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Název projektu: Jsme mezi vámi

Tisková zpráva projektu

(Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a bude zveřejněna.)

Číslo rozhodnutí

16609/2009-6

Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program

Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy

Název projektu

Jsme mezi vámi

Název sdružení

ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300

Adresa sdružení, email, web

ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300  130 00  Praha 3

fzsskola@volny.cz  ;  www.cimburacka.cz

Statutární orgán

 

Poskytnutá dotace

309 703,- Kč

 

 

Anotace projektu (max. 10 řádek)

 

Žákům byla přiblížena historie a kultura Romů a byli seznámeni s vlivnými osobnostmi romské kultury a  současnými úspěšnými představiteli této minority. V kroužku romské kultury si žáci rozšířili dovednosti a znalosti minoritní kultury a sami zpracovávali témata z rodinného, školního a komunitního prostředí. Nejlepší práce žáků byly prezentovány v podobě almanachů. Byl secvičen literárně-umělecký program, kterého se zúčastnili všichni žáci školy a který byl prezentován rodičům i žákům jiných škol.

 

 

Tisková zpráva (max. polovina stránky A4)

     V projektu byly uskutečněny tří vzájemně provázané aktivity, na kterých se různým způsobem podíleli všichni žáci školy. Většina z nich pochází z romské komunity a tento projekt přispěl k podpoře rovností šancí romské menšiny v průběhu povinné školní docházky i pro další životní etapy.  Cílem bylo přispět k dotváření  integrity jedince, formování a upevňování jeho sebedůvěry a jeho začleňování do společnosti, a naopak vymaňování se ze sféry sociálního vyloučení.

     Byly realizovány workshopy, ve kterých byla žákům přiblížena historie a kultura Romů  a probírány jejich podobnosti a  odlišnosti, se kterými se denně setkávají a poznávají v běžném životě. Děti byly seznámeny s vlivnými osobnostmi romské kultury a  současnými úspěšnými představiteli této minority. Životní dráha těchto osobností a jejich osobní zkušenosti, jak se vypracovaly a dosáhly úspěchu, by měly ukázat žákům cestu,  jak vystoupit z obrazu negativnosti, vymanit se ze sociálního vyloučení a stát se vnitřně i výkony pro společnost jejími  plnohodnotnými občany.

     Žáci si rozšiřovali dovednosti a znalosti z oblasti jim blízké minoritní kultury formou seznamování s uměleckými výtvory uznávaných reprezentantů etnika, vyprávění příběhů, nácviku písní,  přednesu básní a četbou romské literatury. Pod vedením zkušených lektorů si zlepšovali jazykové znalosti a dovednosti  romského i českého jazyka tak, že zpracovávali literární formou různá témata z rodinného, školního a komunitního prostředí. Nejlepší práce žáků byly prezentovány v podobě almanachů, které pak byly využity jako názorná motivační pomůcka při multikulturní výchově ve třídách.

     S žáky byl secvičen literárně-umělecký program, který v jakýchsi fragmentech představil průřezově kulturu této národnostní menšiny. Program byl prezentován rodičům a žákům  třech dalších škol, aby poznali prostřednictvím svých romských vrstevníků něco netradičního, nového a  rozšířili si poznatky o romské kultuře. Tato aktivita přispěla k sbližování a snazšímu chápání romské minority a v obecnější rovině k vlastnímu pocitovému vytěsňování jinak formálně potírané rasové a národnostní nesnášenlivosti.

 

 

 

 

Věcné vyhodnocení projektu – závěrečná zpráva:

 

Tematický okruh:   Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro

                                rok 2009

                                Modul B -  podpora multikulturní výchovy

 

Počet přímých beneficientů projektu (uveďte počet celkem a pak prosím stručně popište blíže cílovou skupinu, které byl projekt užitečný a zdůvodněte v čem):

 

Cílovou skupinou bylo 165 romských dětí ve věku 6 – 16 let, které se projektu přímo zúčastnily. Cílem bylo zlepšit jejich přístup ke vzdělávání, a tím i podpořit jejich lepší začlenění do majoritní společnosti. Projekt přispěl nenásilnou hravou formou k získání jejich větší sebedůvěry a formování integrity jedince. Projevilo se to ve velkém zájmu dětí prezentovat se jak ve formě literárních a výtvarných příspěvků do almanachu, stejně tak jako v jejich pozitivním přístupu při nácviku literárně-uměleckého programu a jeho prezentaci na veřejnosti.

 

Počet nepřímých beneficientů projektu (uveďte počet celkem a pak prosím stručně popište skupinu, které byl projekt užitečný a zdůvodněte v čem):

 

244 - rodinní příslušníci žáků.

Přínosem je zlepšení vztahu ke škole, a tím i ke vzdělávání. Rodiče i rodinní příslušníci projevili hrdost na své děti a ocenili práci školy.

230 - žáci škol, kde se prezentovalo literárně-umělecké pásmo romské kultury.

Přínosem je rozšíření poznatků o romské kultuře, a tím i lepší pochopení romské minority. Přispívá to i ke snížení rasové nesnášenlivosti.

 

Závěrečná zpráva dále obsahuje:

·         Vyhodnocení cílů projektu (ve vztahu k cílům a jejich indikátorům uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace), do jaké míry se Vám podařilo cíle naplnit, buďte konkrétní

 

Podařilo se nám zapojit do projektu všech 165 žáků školy,  244 jejich rodinných příslušníků a 230 žáků jiných škol. Byly uskutečněny všechny plánované aktivity, kterých se děti rády účastnily a přejí se jejich pokračování. Podařilo se nám nenásilnou formou získat jejich zájem o vlastní kulturu, zlepšit jejich verbální i písemný projev a sebevědomější vystupování na veřejnosti. Projevilo se to i ve zlepšeném prospěchu. Při setkání s úspěšnými romskými osobnostmi se žáci zajímali o životní dráhu těchto osob a o to, jak se vypracovaly a dosáhly úspěchu.

 

·         Informace o realizovaných aktivitách (ve vztahu k aktivitám uvedeným v žádosti), popište realizované aktivity, vyhodnoťte jejich efektivitu, uveďte počet účastníků….

 

       1. aktivita:  „Přiblížení historie a kultury Romů“

Byly realizovány 4  workshopy s romskými osobnostmi (zaměstnanec úřadu vlády, úspěšný podnikatel,   

pracovník ve školství a vedoucí pracovník neziskového sektoru). Workshopů se zúčastnilo 66 žáků.

Osudy jednotlivých osobností se pro většinu z nich staly inspirací, jak se vymanit ze sociálního        vyloučení.

 

        2. aktivita: „Kroužek romské kultury“

 15 členná skupina žáků se pravidelně scházela s lektory  kroužku, který se zabýval rozšiřováním

 dovedností a znalostí žáků z oblasti minoritní kultury. Žáci poznali autory, kteří píší o jejich etniku,

 seznámili se s výtvarným uměním, které se vztahuje k jejich kultuře. Sami se pokoušeli vyjádřit se

 literární i výtvarnou formou k různým situacím jejich života. Tvorba tří almanachů se stala jednou

 z nejoblíbenějších  aktivit projektu. Přispělo do nich 75 žáků převážně druhého stupně, kteří se stále

 zajímají o možnost jeho pokračování. Almanach se stal zároveň pomůckou při multikulturní výchově ve

 třídách. Žáci při tvorbě příspěvků rozvíjeli své schopnosti, došlo ke zlepšení jejich slovní zásoby

 v českém jazyce, a tím i zlepšení prospěchu. Překvapivě si řada žáků vytvořila lepší vztah i k             

 matematice, když jedním z témat almanachů byly matematické hádanky.

 

       3. aktivita: „Prezentace romské kultury na veřejnosti“

 Všichni žáci školy byli zapojeni do nácviku literárně-uměleckého programu se zaměřením na romskou

 kulturu. Program byl úspěšně prezentován rodičům a rodinným příslušníkům žáků naší školy a na třech  

 dalších školách (Praha 3, Praha 5, Ústí nad Labem), kde ho shlédlo celkem 230 žáků. Prezentací

 svého  programu v jiných školách získali žáci těchto škol nezkreslený obraz etnika a přispělo se tak  

 ke  sbližování a snazšímu vzájemnému chápání národnostních odlišností.

 

 

·         Nepodařilo se realizovat (ve vztahu k aktivitám uvedeným v žádosti) – informace o vratce části dotace vzhledem k nerealizovaným  aktivitám

  Všechny aktivity byly realizovány.

 

·         Využité kontrolní mechanizmy a výstupy z evaluace

 

   Aktivity projektu byly kontrolovány každý měsíc vedením školy.

  Výstupy a následné aktivity byly pravidelně konzultovány a dokumentovány .

 

·         Personální zajištění aktivit v rámci projektu (kvalifikovanost)

 

 Personální zabezpečení projektu bylo na vysoké úrovni. Na základě našich zkušeností máme za roky

 naší činnosti vytypované kvalitní a zkušené experty a lektory, kteří vedle své odbornosti umí pracovat

 s romskou komunitou. Po celou dobu projektu je doplňovali romští asistenti.

 

 

Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600