..:: Projekty » Projekty MŠMT » Chceme dojít dále ::..
Přihlášení
login:
heslo:

Návštěvy


Název projektu: Chceme dojít dále

Tisková zpráva projektu

(Formulář je k dispozici na webových stránkách MSMT  www.msmt.cz, oddíl Mládež – složka Programy na podporu romských komunit –podložka Podpora  integrace romské komunity, v elektronické podobě ke stažení.)

 

(Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a bude zveřejněna.)

Číslo rozhodnutí

60200309

Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program

Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce 2009

Název projektu

Chceme dojít dále

Název realizátora

ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300

Adresa realizátora, email, web

ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300  130 00  Praha 3

fzsskola@volny.cz  ;  www.cimburacka.cz

Statutární orgán

 

Poskytnutá dotace

430 000,- Kč

 

 

Anotace projektu (max. 10 řádek)

Projekt "Chceme dojít dále" se skládá z pěti aktivit:

  • "Zvyšování počítačové gramotnosti romských rodin" směřovalo ke zvýšení efektivity spolupráce rodiny a školy při vzdělávání romských žáků. Cílem bylo rozšíření počítačové gramotnosti romských rodin a překonání ostychu rodičů romských žáků ke škole.
  • "Rozšíření náplně poradenského centra o funkci mentora pro volbu povolání" umožnilo  dětem i rodičům lépe se orientovat v nabídce škol a učilišť s ohledem na uplatnění na trhu práce.
  • "Čím chci být" -  odborníci komunikovali s žáky o jejich představách  budoucího povolání a pomáhali jim v orientaci na trhu práce.
  • "Komunikace při styku s veřejností" – cílem seminářů bylo usnadnění orientace v běžných životních situacích, kdy se projevuje sociokulturní handicap rodiny.
  • "Příprava žáků na střední školy a odborná učiliště" – rozšířená školní průprava v předmětech, které žákům působí největší obtíže při dalším vzdělávání.

 

 

Tisková zpráva (max. polovina stránky A4)

 

V projektu "Chceme dojít dále" vzájemně prolínalo pět aktivit.

     Aktivita "Zvyšování počítačové gramotnosti romských rodin" navazovala  na pilotní program z roku 2008, kdy se setkala s velkým ohlasem v romských rodinách. Forma společného vzdělávání žáků a jejich rodičů pod vedením zkušených lektorů vedla nejen k rozšíření počítačové gramotnosti romských rodin, ale i k překonávání ostychu rodičů romských žáků ke škole. Tím, že se žáci podílely na vzdělávání svých rodičů, bylo posíleno jejich sebevědomí a zlepšila se komunikace mezi dětmi a jejich rodiči.

     "Rozšíření náplně poradenského centra o funkci mentora pro volbu povolání" umožnilo  dětem i rodičům lépe se orientovat v nabídce škol a učilišť s ohledem na uplatnění na trhu práce. Záměrem bylo pod vedením mentora  překonávat znevýhodnění dětí a mládeže, které si nesou z primární rodiny a širšího sociálního prostředí, poznamenaného také přehlížením a diskriminací majoritní společnosti.

     V aktivitě "Čím chci být" odborníci hovořili s žáky o jejich představách  budoucího povolání. Zástupci profesí, které žáci nejvíce upřednostňují, formou workshopů usměrňovali jejich výběr a upřesňovali jejich představy. Na vybraných pracovištích pak měli žáci příležitost poznat reálné podmínky preferovaných povolání.

     Cílem seminářů "Komunikace při styku s veřejností" bylo usnadnění orientace v běžných životních situacích, kdy se projevuje sociokulturní handicap rodiny. Záměrem bylo posílení sebevědomí žáků při začleňování do vzdělávání, při vstupu do zaměstnání a komunikaci s úřady. Semináře byly zaměřeny na přesvědčivé vystupování, řeč těla, představování a komunikaci při vstupních pohovorech. Zvýšila se  pozitivní motivace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k celoživotnímu učení a snížily se bariéry, které jsou způsobeny sociálním statutem rodiny, pro kterou vzdělání nepředstavuje důležitou hodnotu.

      Aktivita "Příprava žáků na střední školy a odborná učiliště" byla pro romské žáky velmi žádoucí, protože jim chybí podpora v rodinách.  Realizace rozšířené školní průpravy byla poskytnuta žákům druhého stupně v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk a anglická konverzace. Dle našich dlouhodobých zkušeností se jedná o předměty, které žákům působí největší obtíže při dalším vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

Závěrečná zpráva projektu: Chceme dojít dále

Závěrečná zpráva o projektu realizovaném v roce 2009

 

 

Název realizátora projektu:   ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300

 

Název projektu:         Chceme dojít dále

 

Rozhodnutí číslo:     602 003 09

 

Tematický okruh:    2 - Vzdělávání  žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (se zvláštním zřetelem na romské žáky) na základní a střední škole.

 

Počet přímých beneficiantů projektu: 

311 žáků a dospělých ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, u kterých se snažíme zvýšit motivaci a kompetence k dalšímu vzdělávání a tím i zlepšit uplatnění ve společnosti.

 

Počet nepřímých beneficiantů projektu:  cca 330 osob, většinou rodinných příslušníků našich žáků, na které má projekt vliv. Velmi se tím zlepšila komunikace školy s nimi a posílila se jejich důvěra ke škole, což má zase pozitivní zpětnou vazbu na přístup jejich dětí ke škole a ke vzdělávání.

 

·      Vyhodnocení cílů projektu

 

  Projekt je pokračováním projektu „Společně to dokážeme“, který byl realizován na naší škole v roce 2008. Škola dlouhodobě vytváří komunitní centrum pro děti  ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Pro jejich rodiče poskytujeme informační a komunikační servis. Ke zvýšení efektivity přispělo rozšíření funkce stávajícího poradenského centra (psycholožka, výchovná poradkyně, speciální pedagožka a protidrogový koordinátor) o funkci mentora, který přispěl spolu s ostatními odborníky ke změně hodnotového žebříčku romských dětí a jejich rodičů k kvalifikovanému vzdělávání.

Prioritním cílem projektu bylo zapojit rodiče prostřednictvím dětí ke vzdělávání, a tím i zvýšit vážnost školy v jejich myšlení. To se nám podařilo při realizaci PC- kurzů pro vzdělávání rodičů společně s dětmi. Využili jsem při tom silné generační provázanosti v etniku, kdy děti (mnohdy vzdělanější v oblasti informatiky) otevřely cestu svým rodičům a příbuzným k získávání informací.

Prostřednictvím realizovaných workshopů a exkurzí na konkrétní pracoviště si žáci rozšířili obzor v nabídce profesí a seznámili se s možnostmi uplatnění podle dosaženého vzdělání a poznání konkrétních podmínek praxe před vlastním rozhodování.  Své nové poznatky konzultovali s odborníky poradenského pracoviště.

V seminářích zaměřených na zlepšení komunikace při styku s veřejností se žáci seznámili a prakticky si procvičili techniky vedoucí ke zvládání konfliktních situací.

      Hlavním cíle realizovaných přípravných kurzů pro žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu na středních školách, bylo smazání handicapu romských žáků při vzdělávání,  který je způsoben odlišnou hierarchií hodnot romských rodina a chybějící podporou rodiny pro vzdělávání. Žáci si prohloubili znalosti nutné k přijetí na střední školy a učiliště, a tím i ke zvýšení šancí při uplatnění na trhu práce.

 

·      Realizace aktivit projektu

 

Název aktivity

Období realizace

Počet účastníků

Efektivita

Zvýšení počítačové gramotnosti romských rodin

1.3.-30.6.2009

1.9.-31.12.2009

41

10 klientů získalo certifikát školicí společnosti ECC – European consulting company, s.r.o.

Rozšíření funkce poradenského centra

Zřízení funkce mentora

1.3.-30.6.2009

1.9.-31.12.2009

184

Žáci i rodiče pravidelně využívali programové nabídky poradenského centra.

Čím chci být

Profese: elektrotechnik, nástrojař, kadeřnice, zdravotník, číšník;

 

Exkurze: Liberec(chemický útvar armády ČR); Třebechovice pod Orebem (truhlářství a řezbářství); Ústí nad Labem (mechanizační dílna, nákladní doprava)

Workshopy:

červen, září, říjen a 2 krát listopad 2009

 

Exkurze:

květen 2009

září 2009

listopad 2009

 

68

 

 

 

 

84

Žáci získali praktický přehled o fungování trhu práce a poznali reálné podmínky vybraných povolání.

Komunikace při styku s veřejností

Semináře:

duben, květen, září, říje, listopad, prosinec 2009

65

Žáci si procvičili:

- Co je konflikt, jak ho    

 poznat

- Střety, spory, námitky

- Emocionálně vyhrocená situace

- Role osobnosti v interaktivním jednání

- Dojmy, klamy, manipulace

- Co je empatie a co tolerance

- Potkávání různých kultur a společných zvyků

- Jinakost a jedinečnost v běžném životě

 

Příprava žáků na střední školy a odborná učiliště

1.3.-30.6.2009

1.9.-31.12.2009

56

Žáci si rozšířili své odborné znalosti a získali více sebevědomí pro další studium.

 

 

 

 

     

·      Nerealizace aktivit projektu

         Všechny plánované aktivity se podařily realizovat v rozsahu dle upraveného rozpočtu oproti žádanému. Přidělená dotace byla využita beze zbytku.

 

 

·      Využité kontrolní mechanizmy a výstupy z evaluace

      Aktivity projektu byly kontrolovány každý měsíc vedením školy.

Výstupy a následné aktivity byly pravidelně konzultovány. Poradenské pracoviště bylo úzce napojeno na oborníky Pedagogicko psychologické poradny Prahy 3.

 

 

·      Personální zabezpečení projektu

         Personální zabezpečení projektu bylo na vysoké úrovni. Na základě našich zkušeností máme za roky naší činnosti kvalitní a stabilní pedagogický sbor. Jednotliví pedagogové a asistenti pedagogů umí dobře komunikovat s dětmi i jejich rodiči. Máme kontakty i navázanou spolupráci s odborníky v oblastech, o které se rodiče žáků i žáci sami zajímají. V oblasti vedení přípravných kurzů máme vytipované spolupracovníky, kteří mají zkušenosti s učením a komunikací s romskými dětmi.Při výuce informatiky jsme spolupracovali s vyškolenými lektory společnosti ECC, kteří mají zkušenosti s prací s žáky i dospělými z romské komunity.

Copyright © 2006 Základní škola, Cimburkova 18/600